Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

1996 Panel

Thông Tin Nhân Vật
HP
94795
Level
120 0.00%
JOB
None None
Title
Hồng Nhan Họa Thủy
PVP
0 Điểm
Last LogOut
20-Oct 17:35
MP
46973
Race
China
Guild
TN_AnhEm Lvl 5
Sox
11 Item
Item
609 Điểm
Trạng Thái
Hồ Sơ Nhân Vật
Xin lỗi không có bất kỳ log kill boss nào!
1996 chat all: [ cßn ai ch¬i ra solo cho vui nµo ] lúc 2017-10-20 15:32:04.867.
1996 chat all: [ ra solo ] lúc 2017-10-20 15:25:10.387.
1996 chat all: [ GM ®©u råi ] lúc 2017-10-20 14:41:18.573.
1996 chat all: [ co ai ko ] lúc 2017-10-20 14:31:43.923.
1996 chat all: [ 2 th»ng ] lúc 2017-10-19 18:30:24.000.
1996 chat all: [ cuèi cïng còng thÊy 1 th»ng ] lúc 2017-10-19 18:28:47.800.
1996 chat all: [ c¶ c¸i SV ko cã ai ch¬i GM ko oln ®Õn chÞu ] lúc 2017-10-19 18:26:33.750.
1996 chat all: [ GM oln ko vËy ] lúc 2017-10-19 18:05:42.390.
1996 chat all: [ dm onl ko ] lúc 2017-10-19 18:05:16.393.
1996 chat all: [ __00 onl ko ] lúc 2017-10-19 18:03:10.390.
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP nào!
Xin lỗi không có bất kỳ log PVP JOB nào!