Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Xếp Hạng

Giới Thiệu

Top Players

Sắp xêp theo điểm Item nhân vật.

Top Level

Sắp xếp thứ tự theo Level -> Exp.

Top Guild

Sắp xếp dựa theo level Guild -> Điểm Guild.

Top Job

Sắp xếp dựa theo Level Job -> Exp Job.

Top Unique

Sắp xếp dựa theo Unique Points.

Xếp Hạng Phú Hộ

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Hòm Đồ
Kho Đồ
Gold
1
YeuLam
1000208999999
0
1000208999999
2
fffaa
1000038086037
0
1000038086037
3
MrHai
1000000012089
0
1000000012089
4
Tesst
1000000000000
0
1000000000000
5
HoaLong
999999999999
0
999999999999
6
_NeuCoThe_
999999999999
0
999999999999
7
1weqwew
999999999999
0
999999999999
8
we123123
999999999999
0
999999999999
9
TienNu1
999999999999
0
999999999999
10
Aphrodite
999999999999
0
999999999999

Top Level

Hạng
Nhân Vật
Race
Level
Exp
Điểm Item
1
HoaLongTest
China
120
113775040329
8581
2
VTC1
China
120
113775040329
725
3
ThuHa234
China
120
113775040329
646
4
ThuHa123
China
120
113775040329
604
5
HolyPhuong
China
120
113775040329
469
6
Ngoc_BaBy
China
120
113775040329
662
7
HoaVinh
China
120
113775040329
538
8
BUON
China
120
110971581999
540
9
nguoimientay
China
120
109307554864
471
10
kau_ut
China
120
108196276016
659

Xếp Hạng Thương Nhân

Hạng
Tên Job
Bang Hội
Job Level
Job Exp
Điểm Item
1
Buon5_Sao
4
88270934
540
2
TN_TraiDIe
TN_AnhEm
3
31916409
604
3
BIG_DocCo
CLB_TinhAE
3
17137546
606
4
Test
TN_AnhEm
3
17135280
463
5
BIG_HOAVINH
Anh_Em_113
1
12578
538
6
12312344
TN_AnhEm
1
0
469
7
JOB_HOALONG
1
0
8581
8
123a
1
0
325
9
Hihi
1
0
252
10
AAA
1
0
510

Xếp Hạng Đạo Tặc

Hạng
Tên Job
Bang Hội
Job Level
Job Exp
Điểm Item
1
dasdasd
4
13343684
510
2
Ngoc__BaBy
Anh_Em_113
4
9939742
662
3
Test_CuiBap
Test
1
0
592
4
Lum
1
0
689
5
BF_PinConEn
1
0
649
6
Thief
1
0
711

Xếp Hạng Bảo Tiêu

Hạng
Tên Job
Bang Hội
Job Level
Job Exp
Điểm Item
1
BF_ALL
5
8303369
725
2
TN_THuHa09
TN_AnhEm
4
5941707
646
3
__01__
TN_AnhEm
1
1112
670
4
CuopHoCai
TN_AnhEm
1
0
623
5
TN_ThuHa234
TN_AnhEm
1
0
659
6
1
0
469

Xếp Hạng Giả Kim Thuật

Hạng
Nhân Vật
Bang Hội
Item
Point
1
VTC1
Thanh Long Kiếm (+15)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5824 ~ 6564 (+80%)
Tấn công phép thuật 9910 ~ 11394 (+80%)
Độ bền 142/109 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 742.5 % ~ 837.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,263.8 % ~ 1,452.6 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Điện giật giờ 3% giảm đi

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
75
2
KhanhHien
TN_AnhEm
Long Tích Thương (+15)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Thương
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6078 ~ 7236 (+80%)
Tấn công phép thuật 10420 ~ 12736 (+80%)
Độ bền 94/87 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 7 (+3%)
Gia tăng vật lý 775.1 % ~ 922.7 % (+80%)
Gia tăng phép 1,328.8 % ~ 1,624.0 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
74
3
ZoAnhNeEm
Viêm Long Ðao (+15)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6195 ~ 7120 (+80%)
Tấn công phép thuật 9318 ~ 10504 (+80%)
Độ bền 157/145 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 5 (+3%)
Gia tăng vật lý 789.8 % ~ 907.9 % (+80%)
Gia tăng phép 1,188.2 % ~ 1,339.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
74
4
VTC1
Thanh Long Kiếm (+13)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Kiếm
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 5824 ~ 6564 (+80%)
Tấn công phép thuật 9910 ~ 11394 (+80%)
Độ bền 142/142 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 742.5 % ~ 837.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,263.8 % ~ 1,452.6 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Nhiễm độc giờ 1% giảm đi

Được phép sử dụng LKD đặc biệt.
71
5
@LaoKong
Viêm Long Ðao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6195 ~ 7120 (+80%)
Tấn công phép thuật 9318 ~ 10504 (+80%)
Độ bền 157/440 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 5 (+3%)
Gia tăng vật lý 789.8 % ~ 907.9 % (+80%)
Gia tăng phép 1,188.2 % ~ 1,339.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Điện giật giờ 3% giảm đi
MP 200 tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
73
6
24USD
TN_AnhEm
Viêm Long Ðao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6195 ~ 7120 (+80%)
Tấn công phép thuật 9318 ~ 10504 (+80%)
Độ bền 157/157 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 5 (+3%)
Gia tăng vật lý 789.8 % ~ 907.9 % (+80%)
Gia tăng phép 1,188.2 % ~ 1,339.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm
Nhiễm độc giờ 1% giảm đi

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
72
7
__Linh_Nhi
Trảm Bạo Ma Đại Đao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đại Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6512 ~ 7961 (+80%)
Tấn công phép thuật 9727 ~ 11579 (+80%)
Độ bền 104/76 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 830.3 % ~ 1,015.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,240.0 % ~ 1,476.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
71
8
1996
TN_AnhEm
Trảm Bạo Ma Đại Đao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đại Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6512 ~ 7961 (+80%)
Tấn công phép thuật 9727 ~ 11579 (+80%)
Độ bền 104/101 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 830.3 % ~ 1,015.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,240.0 % ~ 1,476.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
71
9
24USD
TN_AnhEm
Trảm Bạo Ma Đại Đao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đại Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6512 ~ 7961 (+80%)
Tấn công phép thuật 9727 ~ 11579 (+80%)
Độ bền 104/104 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 830.3 % ~ 1,015.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,240.0 % ~ 1,476.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
71
10
kieu_nu
Trảm Bạo Ma Đại Đao (+14)
Rate:

Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Đại Đao
Cấp: Cấp 13

Tấn công vật lý 6512 ~ 7961 (+80%)
Tấn công phép thuật 9727 ~ 11579 (+80%)
Độ bền 104/100 (+0%)
Tỷ lệ đánh 243 (+80%)
Tỷ lệ chí mạng 6 (+3%)
Gia tăng vật lý 830.3 % ~ 1,015.0 % (+80%)
Gia tăng phép 1,240.0 % ~ 1,476.4 % (+80%)

Cấp độ yêu cầu 101
Trung Hoa

Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị

Sức mạnh 8 tăng thêm
Trí tuệ 8 tăng thêm
Tỷ lệ chặn 100
Tỷ lệ đánh 60% tăng thêm

Đã sử dụng LKD đặc biệt [+2]
71

Xếp Hạng Guild

Hạng
Bang Hội
Chủ Guild
Level
Điểm GP
1
TN_AnhEm
ThuHa234
5
330234269
2
Anh_Em_113
Ngoc_BaBy
1
195751042
3
nguoimenghem
nguoimientay
1
131629
4
Test
DEN
1
4300
5
OLALA
[BOT]-System
1
0
Không có thông tin